0
12 maanden geledenopen0

 

“Wat wil je horen en zien en wat ben je van zins te leren kennen?”

Doug Matzke: “De menselijke soort is bijzonder omdat wij algemene intelligentie bezitten. Ingenieurs geloven dat zij computergestuurde kunstmatige intelligente (AI) versies van menselijke gedragingen kunnen bouwen, omdat zij geloven dat onze hersenen klassieke computers zijn. Maar mensen zijn Real Intelligent (RI) levende systemen die vele buitengewone gedragingen vertonen die met geen enkel zuiver klassiek mechanisme te produceren zijn.”

De innerlijke mens als platform, immaterieel DNA, voor meerdere werkelijkheden van andere substanties, frequenties. (zoiets als: communiceer je via 4 of 5G +++)

Wie of wat is de mens?

Zijn wij ons fysieke brein of is ons brein een antenne? Hoe kunnen wij ons een weg in het leven zoeken via onze innerlijke mens. (psyche, bewustzijn, mind, ziel, geest, onbewuste, super ego, ethische intuïtie, geweten, enz.)

In voorgaande eeuwen beantwoordden religies deze vraag. De 20e eeuw maakte van de mens een homo economicus. Wordt de eeuw van de techniek een -big brother is watching, manipulating, you- of wordt het de zelfbewuste mens die het leven beproeft via ervaring, kunst en cultuur en de techniek inzet om het werk te doen?

Probleem = de-humanisering

In de eeuw van de techniek zou het zomaar kunnen gebeuren dat de robotisering + neuro-biologische/ morfologische wetenschap + Artificial Intelligence (AI) ons doen geloven dat een mens een fysiek is dat geprogrammeerd en gestuurd kan worden.

De innerlijke mens verdwijnt naar de achtergrond, als een bijverschijnsel voor de privé-sfeer. De innerlijke mens, met een immaterieel DNA als platform, kan binnen het huidige materiële denkkader geëlimineerd worden als niet te definiëren, onberekenbaar, oncontroleerbaar. Is dit wat je wilde, verwachtte en waar je van droomde?

Willen wij elkaar en de natuur niet vernietigen door agressie, arrogantie en gestimuleerde consumptie, dan zullen wij onze motivatie en innerlijke vrijheid in moeten zetten om het beste in/uit elkaar naar boven te halen.

-Beschaafd zijn- is tijd en cultuur gebonden, maar gaat altijd over zelfbeheersing, vriendelijkheid, respect voor de omgeving en vrede.

Vrijheid

Mensen hebben de mogelijkheid tot vrijheid maar het is een ontwikkelingsweg om het te ervaren en in te zetten.

Vanuit het oer-verlangen naar geborgenheid en veiligheid is de mens gericht op, en afhankelijk van, de hem/ haar omringende wereld. Leerprocessen voltrekken zich via nadoen, ervaren en het maken van nieuwe combinaties, creëren. Creëren is het vertrouwen op de innerlijke vrijheid en maakt dat een mens niet afhankelijk hoeft te zijn van een religie, dogma’s, autoritaire leiders of idolen.

Alleen vanuit innerlijke vrijheid en inzicht kan humaniteit zich ontwikkelen.

Computers worden zo ingesteld dat zij vrij zijn om nieuwe combinaties te maken, super intelligent te worden. Mensen hebben het vermogen om buiten de opgedane kennis en ervaring, het referentiekader, een -eureka- moment te hebben doordat zich een helder moment van inzicht voordoet. Die factor heeft de wetenschap verder gebracht en zal open gehouden moeten worden om te voorkomen dat er een ontmenselijkte monocultuur zonder innovatie ontstaat.

N.B. Er is een verschil tussen innerlijke en uiterlijke vrijheid: De materiële ruimte – tijd van de samenleving moet gekaderd en gereguleerd worden om mens, dier en natuur te beschermen.

Tijdgeest

Artificial Intelligence (AI)
De rol die Artificial Intelligence heeft is het combineren van diverse data tot er een profiel of patroon ontstaat. Met dat profiel of patroon ontstaat overzicht en wordt er een deur tot nieuwe inzichten, oplossingen, controle, beheersing, beïnvloeding, enz. geopend.

Daar de massa de grondstof van AI is, zal deze massa onbewust, onwetend en onschuldig gehouden moeten worden om zoveel mogelijk data te kunnen verzamelen die als profielen, patronen verkocht kunnen worden. Op dit moment is de waarde van AI data ongeveer gelijk aan die van goud.

Idea framing Definitie: denkkader, overtuigings techniek in de communicatie om via woorden, en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden.

Mens-zijn heeft geen politieke status
Onder invloed van super intelligente, zelflerende computers en een gebrekkige technische kennis bij het merendeel van de mensen, veranderen publieke systemen in anonieme regelaars, waar algoritmen ervoor zorgen dat mensen een bruikbaar profiel aangemeten krijgen. Zo vindt er een stille de-humanisering van het mensbeeld plaats. Echter:

Zonder immateriële doorwerking in het materiële fysiek zal er nauwelijks ethiek, vertrouwen/ vriendschap of cultuur zijn.

Wetgeving ontwikkelt zich op basis van een tijdgeest, cultuur, ethiek. Zoals in de Nederlandse Grondwet mensenrechten benoemd worden en humaniteit en menselijke waardigheid begrippen zijn, zo vormt gedrag-moraal ook één van de fundamenten waarop wetten (tijdgeest en cultuur gebonden) zich baseren. Die gedrag-moraal baseert zich weer op een onderliggend intuïtief inschatten van goed en minder goed

Voor de wet zijn volwassenen verantwoordelijk voor het eigen handelen. Echter, wie is verantwoordelijk voor de informatie die tot handelen, keuzes leidt? Degene die het kader en de oordelen gesteld heeft of de mens die niet verder kon of wilde onderzoeken. Niemand!

Laten we ophouden onze medemens als concurrent en vijand te zien en op zoek gaan naar de onderlinge verbanden en bronnen waaruit wij tappen, de interconnected en interdependent werkelijkheden waarbinnen de mens een rol heeft.

“Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie, maar het hart van de mens.” Albert Einstein

Het nieuwe normaal

Zoals wetenschap en politiek de ruimte nemen om Mars te verkennen, zo kunnen mensen het verlangen hebben om de innerlijke, immateriele wereld te verkennen.

Een gelaagde werkelijkheid waar het geheel kenmerken ontleent aan de interactie tussen de samenstellende delen, die de ordening en samenhang bepalen.
Op zoek naar nieuw houvast en vormgeving kunnen wij de realiteit van meerdere werkelijkheden, als het -nieuwe normaal- stellen.

De menselijke maat De attitude van gezien en aangesproken worden, er zijn meerdere waarheden, te mogen spreken vanuit het hart. De ongekaderde ruimte, vrijheid, om vanuit inzicht te kunnen handelen.

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift. We will not solve the problems of the world from the same level of thinking we were at when we created them.

More than anything else, this new century demands new thinking: we must change our materially based analyses of the world around us to include broader, more multidimensional perspectives.”
Albert Einstein

Hoe zien wij het eigen mens-zijn in de 21e eeuw? Als creator van de digitale wereld, als slachtoffer van systemen of als onderzoeker, ontwikkelaar van menselijke potenties. Is het doel in het leven, producent <-> consument om de financiële wereld van winst te voorzien of om de wortels van het bestaan te ervaren?

Doel, is het middel

Immaterieel DNA, reëel maken als cultureel erfgoed via UNESCO, WHC.
Het immateriele DNA registreren als basismaterieel voor humaniteit.

Het idee kwam op om als collectief, soort, een patent aan te vragen op het immateriele DNA. Echter voorwaarde tot patent is -industriële toepasbaarheid- en daar gaat het nu net over, zijn wij productiemiddelen, grondstof
of zijn wij on(be)grijpbaar.

Een oefenplaats, de kunst van het communiceren, waar de dialoog, het doorvragen, beoefend wordt voor een boeiend en luisterend gesprek.

Maatschappelijke discussie, hoe zien wij het Burgerschap in een Democratie. Welke rol krijgt de techniek.

Zoals een democratie alleen kan bestaan wanneer er voldoende diversiteit is, zo ontstaat diversiteit wanneer er voldoende denkruimte is om achter de bestaande horizon te kunnen, mogen en willen kijken.

Hoe

Het verlangen naar verbondenheid, geborgenheid, weten, inzicht.

Andere vragen stellen. In de sociale omgang zijn het de materiële onderwerpen die het intermenselijke gebeuren dragen. B.v.: nieuwe telefoon, auto, huis, vakantie, uit eten. Helaas is het in Nederland niet oké om over religie, politiek of salaris te spreken terwijl juist die onderwerpen laten zien hoe iemand in de wereld staat.

B.v. Waar droom je van, in welke richting wil je verder ontwikkelen, op wiens schouders sta je, waar heb je vertrouwen in? Riskante politieke vraag: wat zou je anders willen in NL, Europa, op Aarde.

De -geluks- focus op materiële zaken verleggen naar een waardering voor de manier waarop het leven geleefd wordt, of er haat, hebzucht of vriendschap en mededogen ontwikkeld wordt.

Wie

Aan hen die vinden dat zij al leven met meerdere werkelijkheden: a.u.b. kom uit uw veilige bubbel en kijk, luister naar hoe een deken van vergetelheid het mens-zijn reduceert. Het intellect, zonder inzicht en vrijheid, kan zich onwetend en niet verantwoordelijk houden voor leed en schade. De praktijk vraagt om de verbinding die u elders zoekt.

“De mens, van nature niet volmaakt maar met de geestelijke vrijheid om inzicht te verwerven in de samenhang der naturen.”

Forum op www.civilpower.eu
UNESCO, https://whc.unesco.org/en/criteria/

 
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *