Disclaimer

Deze disclaimer betreft de website CaseSolver.
Deze website is bedoeld als forum en ontmoetingsplaats. Onderstaand de punten onder welk voorbehoud wij de informatie op CaseSolver laten plaatsen en aanbieden.

Iedere deelnemer dient tenminste 18 jaar oud te zijn en is aanspreekbaar op, en verantwoordelijk voor de eigen tekst en inhoud.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van CaseSolver is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij de deelnemers die dit inbrachten maar dit vrijgaven ten behoeve van de dialoog, gevoerd op deze website.De verantwoordelijkheid voor tekst en inhoud berust bij de deelnemers.
Er is geen garantie noch aansprakelijkheid op juistheid, correctheid of de effecten van tekst en inhoud.

De Bilt, 22-10-2020